اشک‌های ستاره اینتر پس از مصدومیت عجیب (عکس)

خواکین کوره‌آ ستاره آرژانتینی اینتر که به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده بود، به شکل عجیبی مجددا آسیب دید.