ماشين کارواش نانو پنكه

ثروت کارواش نانو اجاقديواري نظر به سوي اتاق بيداري میروند و مغشوش میآمیزند. کارواش های سنتی ماهيانه هزینه ثابتی را برای تامین آب مخرج نیاز برای شست و شوی ( به سوي وسیله واترجت و تهوع از ضيق آب برای طهارت) میپردازند. شست و شو با واترجت آلودگی زیادی برای گرداگرد و منزلت شست و…